Mazda 2: Zestaw audio (Typ C/Typ D)

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> System Audio –> Zestaw audio (Typ C/Typ D)

UWAGA

Opis funkcji systemu audio znajdujący w niniejszej instrukcji może się różnić od rzeczywistego działania systemu, a kształty ekranów i przycisków oraz wyświetlanych liter i znaków mogą również różnić się od faktycznego wyglądu.

Ponadto, w zależności od aktualizacji oprogramowania w przyszłości, zawartość może ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

System audio (Typ C/Typ D) dysponuje trzema różnymi interfejsami użytkownika.

Obsługa panelu sterowania (HMI)

UWAGA

Ze względów bezpieczeństwa niektóre operacje są niedostępne podczas jazdy.

Obsługa pokrętła regulacji głośności

Naciśnij pokrętło głośności, aby
wyciszyć lub przywrócić dźwięk.

Obracaj pokrętłem głośności w celu wyregulowania głośności. Głośność zwiększa się w przypadku obracania pokrętłem w prawo i maleje w przypadku obracania nim w lewo

Przyciski wokół pokrętła sterującego

Poniższe czynności można wykonać
za pomocą przycisków znajdujących się wokół pokrętła sterującego

: Wyświetla ekran główny.


: Wyświetla ekran funkcji
Rozrywka.

: Wyświetla ekran funkcji
Nawigacja (dotyczy tylko samochodów wyposażonych w system nawigacji). Aby zapoznać się z obsługą ekranu Nawigacja, patrz instrukcja obsługi systemu nawigacji. Jeśli karta SD dla systemu nawigacji nie jest włożona do urządzenia, wyświetlany jest kompas wskazujący kierunek, w jakim porusza się samochód.

: Wyświetla ekran funkcji
Ulubione. Naciśnij i przytrzymaj dłużej, aby zapisać w pamięci Ulubionych poszczególne elementy. (Radio, książkę telefoniczną oraz miejsce docelowe w ramach systemu nawigacji można zaprogramować).

: Powoduje powrót do
poprzedniego ekranu.

Obsługa pokrętła sterującego

(Wybór ikon na ekranie)


1. Przechylaj lub obracaj pokrętłem sterującym i poruszaj kursorem w stronę żądanej ikony.

2. Naciśnij pokrętło sterujące i wybierz daną ikonę.

UWAGA

W przypadku niektórych funkcji możliwe jest również dłuższe naciśnięcie pokrętła sterującego.

Obsługa panelu dotykowego

PRZESTROGA

Nie naciskaj mocno na ekran, ani nie używaj do jego obsługi ostro zakończonych przedmiotów. W przeciwnym razie ekran może ulec uszkodzeniu.

UWAGA

Ze względów bezpieczeństwa obsługa panelu dotykowego nie jest możliwa podczas jazdy.


Podstawowa metoda obsługi

DOTKNIJ/STUKNIJ

1. Dotknij lub stuknij element znajdujący się na ekranie.

2. Dane działanie jest uruchamiane i wyświetla się kolejny element.

Podstawowa metoda obsługi


PRZESUŃ

1. Dotknij elementu ustawień wyświetlającego suwak.

2. Dotknij palcem suwaka i przesuń na żądany poziom.

Podstawowa metoda obsługi


PRZECIĄGNIJ

1. Dotknij palcem ekranu i przesuń w górę lub w dół.

2. Można w ten sposób wyświetlić elementy, które wcześniej były niewidoczne.

Podstawowa metoda obsługi


Powrót do poprzedniego ekranu

1. Dotknij .


Wyświetlanie ekranu głównego

1. Dotknij .


Ekran główny


Ikona Funkcja
Aplikacje

Można sprawdzić takie informacje, jak średnie zużycie paliwa, czynności obsługowe i ostrzeżenia.

W zależności od rodzaju i specyfikacji wyświetlany obraz może się różnić.

Rozrywka

Obsługa systemu audio, np. trybu radia lub płyt CD. Wyświetlane jest najczęściej stosowane źródło dźwięku. Źródło dźwięku, którego nie można w danej chwili użyć, jest pomijane i wyświetlane jest poprzednie źródło dźwięku.

Aby zmienić źródło dźwięku, wybierz tę ikonę 
ponownie.

Komunikacja

Dostępne są funkcje związane z systemem Bluetooth.

Nawigacja

Wyświetlany jest ekran nawigacji (pojazdy z systemem nawigacji).

Jeśli karta SD dla systemu nawigacji nie jest włożona do urządzenia, wyświetlany jest kompas wskazujący kierunek, w jakim porusza się samochód.

Kompas może nie wskazywać prawidłowego kierunku, gdy samochód jest zatrzymany lub jedzie z niską prędkością.

Ustawienia

Menu ustawień ogólnych (np. związanych z wyświetlaczem, dźwiękiem, technologią Bluetooth i językiem).

W zależności od rodzaju i specyfikacji wyświetlany obraz może się różnić.

Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku

Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku


Regulacja głośności

Obracaj pokrętłem regulacji głośności na panelu sterowania. Można również posługiwać się przyciskami regulacji głośności na kierownicy.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz ikonę na ekranie
głównym i wyświetl ekran ustawień.

Wybierz pozycję   , aby
wybrać element, w którym chcesz dokonać zmian.

Wyłączenie wyświetlacza/Zegar

Wyświetlacz centralny można wyłączyć.

Aby wyłączyć wyświetlacz, wybierz
.

Po wybraniu 
wyświetlacz centralny jest wyłączany i wyświetlany jest zegar.

Wyświetlacz centralny można włączyć ponownie w następujący sposób:

Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku


Ustawianie trybu nocnego/dziennego ekranu

Można wybrać tryb dzienny lub nocny ekranu.

  : Automatyczne przełączanie
ekranu zgodnie z warunkami oświetlenia zewnętrznego*1

Tryb dzienny ekranu


Tryb nocny ekranu


*1 Jeśli działanie pokrętła regulacji podświetlenia zostało anulowane, ekran wyświetlacza będzie znajdował się na stałe w trybie dziennym.

Regulacja jasności

Wyreguluj jasność wyświetlacza centralnego za pomocą suwaka.

Regulacja kontrastu

Wyreguluj kontrast wyświetlacza centralnego za pomocą suwaka.

Przywracanie fabrycznych ustawień wyświetlacza

Wszystkie ustawienia ekranu można przywrócić do ustawień początkowych.

1. Wybierz Resetuj .

2. Wybierz Tak .

Regulacja parametrów dźwięku

Wybierz ikonę  na ekranie
głównym i wyświetl ekran ustawień.

Wybierz pozycję Dźwięk , aby wybrać element, w którym chcesz dokonać zmian.


ALC (Automatyczna regulacja głośności)

Automatyczna kontrola poziomu (ALC) to funkcja, która automatycznie reguluje poziom głośności i jakości dźwięku w zależności od prędkości samochodu.

Głośność zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości samochodu i zmniejsza się wraz z jej zmniejszeniem.

Obsługa radia (Typ C)

Włączanie radia

Wybierz ikonę na ekranie
głównym i wyświetl ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu żądanej stacji radiowej w dolnej części centralnego wyświetlacza znajdują się następujące ikony.

Radio AM/FM

Ikona Funkcja
Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
Wyświetla listę stacji.

Wybierz Odśwież listę stacji , aby wyświetlić częstotliwości maksymalnie dziesięciu stacji radiowych na liście automatycznego zapamiętywania.

Wybierz żądaną częstotliwość.

Wyświetla listę Ulubionych. Naciśnij i przytrzymaj dłużej, by zaprogramować odtwarzaną w danym momencie stację.
Możesz wyszukiwać możliwych do odebrania stacji radiowych.

Skanowanie zatrzymuje się na około pięć sekund po znalezieniu każdej stacji.

Wybierz ponownie, aby nadal odbierać daną stację radiową.

Częstotliwość radiową możesz zmienić ręcznie.

Obróć pokrętłem sterującym, przesuń ekran lub dotknij danej częstotliwości radiowej.

Naciśnij lub
, aby jednorazowo zmienić częstotliwość radiową.

W przypadku dłuższego naciśnięcia lub
częstotliwość radiowa
zmienia się w trybie ciągłym. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Automatyczny wybór stacji radiowej.

W przypadku dłuższego naciśnięcia częstotliwość radiowa zmienia się w trybie ciągłym.

Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na stronie 5-52.

Ulubione stacje radiowe

Wybrane stacje można zaprogramować, aby można było szybciej je włączyć.

Można zaprogramować maksymalnie 50 stacji. Lista Ulubionych jest wspólna dla trybów AM i FM.

Zapisywanie w Ulubionych

Naciśnij i przytrzymaj ikonę w
celu zaprogramowania aktualnej stacji radiowej. Daną stację można również zaprogramować w następujący sposób.

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę .


2. Wybierz Dodaj/Edytuj ulubione radio .

3. Wybierz Dodaj <aktywna stacja> .

4. Stacja dodawana jest na koniec listy Ulubionych.

UWAGA

W razie odłączenia akumulatora lista Ulubionych nie zostanie skasowana.

Wybór stacji radiowej z Ulubionych

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę  .


2. Wybierz nazwę stacji radiowej lub częstotliwość, aby dostroić daną stację radiową.

Usuwanie stacji radiowej z ulubionych

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę .


2. Wybierz Dodaj/Edytuj ulubione radio .

3. Wybierz Usuń .

4. Wybierz stację radiową lub częstotliwość radiową, którą chcesz usunąć.

5. Wybierz Usuń .

Zmiana porządku listy Ulubionych

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę .


2. Wybierz Dodaj/Edytuj ulubione radio .

3. Wybierz Przenieś .

4. Wybierz stację radiową lub częstotliwość radiową. Wybraną stację radiową można przemieścić.

5. Przesuń stację radiową lub przenieś ją za pomocą pokrętła sterującego, a następnie wybierz OK .

Obsługa radia (Typ D)

Włączanie radia

Wybierz ikonę na ekranie
głównym i wyświetl ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu żądanej stacji radiowej w dolnej części centralnego wyświetlacza znajdują się następujące ikony.

Radio AM/FM
Ikona Funkcja
Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
Wyświetla listę możliwych do odebrania stacji radia RDS (tylko FM).
Wyświetla listę stacji (tylko AM).

Wybierz Odśwież listę stacji , aby wyświetlić częstotliwości maksymalnie dziesięciu stacji radiowych na liście automatycznego zapamiętywania.

Wybierz żądaną częstotliwość.

Wyświetla listę Ulubionych. Naciśnij i przytrzymaj dłużej, by zaprogramować odtwarzaną w danym momencie stację.
Możesz wyszukiwać możliwych do odebrania stacji radiowych.

Skanowanie zatrzymuje się na około pięć sekund po znalezieniu każdej stacji.

Wybierz ponownie, aby nadal odbierać daną stację radiową.

Częstotliwość radiową możesz zmienić ręcznie.

Obróć pokrętłem sterującym, przesuń ekran lub dotknij danej częstotliwości radiowej.

Naciśnij lub
, aby jednorazowo zmienić
częstotliwość radiową.

W przypadku dłuższego naciśnięcia lub 
częstotliwość radiowa zmienia się w trybie ciągłym. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego

Włącza lub wyłącza tryb TA.
Automatyczny wybór stacji radiowej.

W przypadku dłuższego naciśnięcia częstotliwość radiowa zmienia się w trybie ciągłym.

Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Wyświetla ekran ustawień trybu FM (tylko FM).

Można ustawić następujące opcje: Włącz/Wyłącz częstotliwość alternatywną i tryb regionalny.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na stronie 5-52.

UWAGA

Po wybraniu ikony lub
w trybie
FM wybierany jest każdy program.

Ulubione stacje radiowe

Wybrane stacje można zaprogramować, aby można było szybciej je włączyć.

Można zaprogramować maksymalnie 50 stacji. Lista Ulubionych jest wspólna dla trybów AM, FM i radia DAB.

Zapisywanie w Ulubionych

Naciśnij i przytrzymaj ikonę  w celu
zaprogramowania aktualnej stacji radiowej. Daną stację można również zaprogramować w następujący sposób.

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę
2. Wybierz Dodaj/Edytuj ulubione radio .

3. Wybierz Dodaj <aktywna stacja> .

4. Stacja dodawana jest na koniec listy Ulubionych.

UWAGA

W razie odłączenia akumulatora lista Ulubionych nie zostanie skasowana.

Wybór stacji radiowej z Ulubionych

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę .


2. Wybierz nazwę stacji radiowej lub częstotliwość, aby dostroić daną stację radiową.

Usuwanie stacji radiowej z ulubionych

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę .


2. Wybierz Dodaj/Edytuj ulubione radio .

3. Wybierz Usuń .

4. Wybierz stację radiową lub częstotliwość radiową, którą chcesz usunąć.

5. Wybierz Usuń .

Zmiana porządku listy Ulubionych

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę .


2. Wybierz Dodaj/Edytuj ulubione radio .

3. Wybierz Przenieś .

4. Wybierz stację radiową lub częstotliwość radiową. Wybraną stację radiową można przemieścić.

5. Przesuń stację radiową lub przenieś ją za pomocą pokrętła sterującego, a następnie wybierz OK .

Radiowy System Danych (RDS)

Częstotliwość alternatywna (AF)

Funkcja AF dostępna jest dla zakresu FM.

Włącz tryb AF. Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, radio przełączy się automatycznie na częstotliwość alternatywną.

Jeśli chcesz odbierać tylko stacje radiowe, w których zasięgu się znajdujesz, włącz tryb regionalny (REG).

Włączanie lub wyłączanie AF/REG

W trybie FM wybierz ikonę , aby
przełączyć na ekran ustawień trybu FM.

Włączenie lub wyłączenie AF/REG można wykonać w następujący sposób: (Włączanie/wyłączanie trybu AF) Wybierz Wł./Wył. na ekranie ustawień trybu FM.

(Włączanie/wyłączanie trybu REG) Gdy tryb AF jest włączony, wybierz ikonę Wł./Wył.

Informacje o ruchu drogowym (TA)

Podczas odbioru stacji FM/AM wybierz TA , aby przełączyć na tryb TA.

Jeśli włączone jest odbieranie informacji o ruchu drogowym, informacje takie zostaną nadane, nawet jeśli uruchomione są w tym czasie inne funkcje (FM, CD, USB, AUX, BT audio, Radio Aha lub Radio Stitcher), i wyświetli się wówczas napis "Traffic Announcement".

Jeśli na ekranie funkcji Rozrywka aktywne jest odbieranie informacji TA, na ekranie pojawia się Anuluj . Wybierz Anuluj , aby anulować odbieranie informacji TA i powrócić do trybu gotowości odbioru informacji TA. Jeśli informacje TA wyświetlane są na innym ekranie niż ekran funkcji Rozrywka, na wyświetlaczu pojawią się ekrany wyboru dla TA wył. , Anuluj i Zamykanie. Wybór Zamykanie na ekranie powoduje, że ekran wyboru wyłącza się, kiedy ma miejsce kontynuowanie odbioru informacji TA.

Wybór z Listy stacji

Wyświetla się lista dostępnych stacji radia RDS. W łatwy sposób możesz wybrać z listy stację radiową, której chcesz słuchać. Jeśli nazwa stacji radiowej jest niedostępna, wyświetlana jest jej częstotliwość. Dodatkowo stacje radiowe, które zaprogramowano jako dysponujące kodem Gatunku (typy programu, np.

muzyka rockowa, aktualności itd.), można wyświetlać oddzielnie według kategorii.

UWAGA

Wyświetlanie listy stacji może trwać dłużej w zależności od warunków odbioru.

1. Aby wyświetlić listę stacji radiowych, wybierz ikonę .


2. Wybierz nazwę stacji radiowej lub częstotliwość, aby dostroić daną stację radiową.

(Wybór Gatunku)

1. Na ekranie z listą stacji radiowych wybierz Gatunek w celu wyświetlenia ekranu listy gatunków.

2. Wybierz dany gatunek, aby wyświetlić listę stacji radiowych w tym gatunku.

UWAGA

Można wybrać tylko jeden gatunek

Obsługa radia DAB (Digital Audio Broadcasting) (Typ D)*

Co to jest Radio DAB?

Radio DAB jest to system nadawania programu radiowego w formie cyfrowej.

Radio DAB przekazuje wysokiej jakości źródło dźwięku radiowego z zastosowaniem funkcji automatycznego przełączania częstotliwości w obszarach granicznych.

Poprzez wyświetlanie tekstu radiowego mogą być pokazywane takie informacje, jak nazwa utworu czy nazwa wykonawcy.

Włączanie radia

1. Wybierz na ekranie głównym i
wyświetl ekran funkcji Rozrywka.

2. Wybierz DAB , a w dolnej części ekranu pojawią się następujące ikony.


Ikona Funkcja
Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
Wyświetla listę stacji (grupa stacji oraz stacja).

Wybierz Odśwież listę , aby odświeżyć listę stacji.

Wybierz Wybierz Grupę stacji , aby wybrać grupę stacji, którą chcesz wyświetlić.

Wyświetla listę Ulubionych. Naciśnij i przytrzymaj, aby dodać aktualnie dostrojoną stację do listy Ulubionych.

Patrz rozdział "Obsługa radia" (Typ D) na stronie 5-56.

Odnajduje Twoją żądaną stację na liście stacji.

Dostraja do każdej stacji na liście przez 10 sekund.

Wybierz ponownie, gdy Twoja żądana stacja zostanie dostrojona.

UWAGA

Jeśli lista stacji jest niedostępna, następuje przełączenie na ekran odświeżania listy stacji. Odśwież listę stacji.

Włącza lub wyłącza tryb TA.

Patrz rozdział "Obsługa radia" (Typ D) na stronie 5-56.

Powraca do poprzedniej stacji.

Dotknij i przytrzymaj, aby powrócić do najwyżej położonej stacji w poprzedniej grupie stacji.

Przechodzi do następnej stacji.

Dotknij i przytrzymaj, aby przejść do najwyżej położonej stacji w następnej grupie stacji.

Wyświetla ekran ustawień radia DAB.
Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na stronie 5-52.

Przykład zastosowania (Odświeżanie listy stacji i słuchanie radia DAB)

1. Wybierz ikonę i wyświetl
następujący ekran.


2. Wybierz Odśwież listę , aby odświeżyć listę stacji.

3. Wybierz Wybierz Grupę stacji , aby wybrać grupę stacji, którą chcesz wyświetlić.

4. Wybierz żądaną stację, aby rozpocząć odbiór radia.

Ustawienia radia DAB

1. Podczas korzystania z radia DAB wybierz ikonę .


2. Wybierz żądany element i wprowadź ustawienie.

Można ustawić wymienione poniżej elementy:


UWAGA

Obsługa odtwarzacza płyt CD*

Obsługa odtwarzacza płyt CD*


Obsługa odtwarzacza płyt CD*


UWAGA

Jeśli płyta zawiera zarówno pliki muzyczne (CD-DA), jak i pliki MP3/WMA/AAC, odtwarzanie tych dwóch lub trzech typów plików będzie się różnić w zależności od systemu zapisu płyty.

Wkładanie płyty CD

Wsuń CD do szczeliny częścią zadrukowaną do góry. Mechanizm ustawi płytę we właściwej pozycji i rozpocznie odtwarzanie.

UWAGA

Odtwarzanie płyty będzie poprzedzone krótką przerwą, podczas której system odczytuje informacje zapisane cyfrowo na płycie CD.

Wysuwanie płyty CD

Aby wysunąć płytę, naciśnij przycisk wysuwania CD ( ).


Odtwarzanie

Wybierz ikonę na ekranie
głównym, gdy włożona jest płyta CD, i wyświetl ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu CD w dolnej części centralnego wyświetlacza znajdują się następujące ikony.Ikona Funkcja
Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
(Płyta CD) Wyświetla listę ścieżek na płycie CD.

Wybierz ścieżkę, którą chcesz odtworzyć.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC) Wyświetla folder/listę plików będącą najwyżej w hierarchii.

Wybierz folder, który chcesz wybrać.

Wyświetlane są pliki w wybranym folderze.

Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.

(Tylko w przypadku płyt CD zawierających pliki MP3/WMA/ACC) Wyświetla listę plików z aktualnie odtwarzanego folderu.

Wybierz utwór, którego chcesz słuchać.

(Płyta CD) Odtwarza aktualny utwór w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC) Odtwarza aktualny utwór w trybie powtarzanym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w folderze odtwarzane są w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD) Odtwarza utwory na płycie CD w porządku losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC) Odtwarza utwory w folderze w porządku losowym.

W przypadku ponownego wybrania utwory na płycie CD odtwarzane są w porządku losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD) Odtwarzany jest początek każdej ścieżki na płycie CD, aby pomóc odnaleźć żądany utwór.

W przypadku ponownego wybrania działanie jest anulowane i można dalej słuchać aktualnie odtwarzanego utworu.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC) Odtwarzany jest początek każdej ścieżki w folderze, aby pomóc odnaleźć żądany utwór.

W przypadku ponownego wybrania działanie jest anulowane i można dalej słuchać aktualnie odtwarzanego utworu.

W przypadku obsługi systemu audio podczas procesu skanowania skanowana ścieżka odtwarzana jest w sposób standardowy. Następnie uruchamiana jest wybrana czynność obsługi systemu audio.

W przypadku wybrania jej w ciągu kilku sekund od początku odtwarzania utworu, następuje przejście do poprzedniego utworu.

Jeśli upłynęło więcej niż kilka sekund od początku odtwarzania utworu, aktualnie odtwarzany utwór jest uruchamiany ponownie.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie wstecz. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Odtwarza płytę CD. W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane.
Przechodzi do początku następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie do przodu. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na stronie 5-52.

Przykład zastosowania (W przypadku wyszukiwania utworu z najwyższego poziomu na płycie CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC)

1. Wybierz ikonę  i
wyświetl listę folderów/plików będących najwyżej w hierarchii.


2. Po wybraniu folderu wyświetlane są listy folderów/plików w folderze.

3. Wybierz żądany utwór.

UWAGA

Obsługa odtwarzacza płyt DVD*

Obsługa odtwarzacza płyt DVD*


Typ Odtwarzane dane
Odtwarzacz płyt DVD VIDEO/ DVD-VR Plik DVD VIDEO/ DVD-VR

Wkładanie płyty DVD

Wsuń DVD do szczeliny częścią zadrukowaną do góry. Płyta DVD wsuwana jest automatycznie, po czym wyświetlany jest ekran menu głównego płyty DVD oraz panel sterowania.

UWAGA

Odtwarzanie płyty będzie poprzedzone krótką przerwą, podczas której system odczytuje informacje zapisane cyfrowo na płycie DVD.

Wysuwanie płyty DVD

Aby wysunąć płytę DVD, naciśnij przycisk wysuwania DVD ( ).


Odtwarzanie

Wybierz ikonę   na ekranie
głównym, gdy włożona jest płyta DVD, i wyświetl ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu DVD wyświetlane jest menu główne płyty DVD oraz panel sterowania.

Po uruchomieniu odtwarzania za pomocą panelu sterowania w dolnej części ekranu wyświetlane są następujące ikony.Ikona Funkcja
Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
Powoduje powrót do ekranu menu DVD.
Powoduje powrót do początku poprzedniego rozdziału, jeśli wybór tej ikony nastąpi w ciągu kilku sekund od momentu, w którym uruchomiono odtwarzanie bieżącego rozdziału.

Powoduje powrót do początku bieżącego rozdziału, jeśli wybór tej ikony nastąpi po kilku sekundach odtwarzania bieżącego rozdziału.

Naciśnij i przytrzymaj podczas odtwarzania, aby uruchomić szybkie przewijanie wstecz.

Przytrzymaj dłużej podczas pauzy, aby odtwarzać wstecz w zwolnionym tempie. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Uruchamia odtwarzanie płyty DVD. Wybierz ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie
Przechodzi do początku następnego rozdziału.

Naciśnij i przytrzymaj podczas odtwarzania, aby uruchomić szybkie przewijanie do przodu.

Przytrzymaj dłużej podczas pauzy, aby odtwarzać w zwolnionym tempie. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Zmienia kąt ujęcia kamery po każdorazowym wybraniu tej ikony (tylko w przypadku płyt DVD umożliwiających tego typu funkcję).
Uruchamia/wyłącza wyświetlanie napisów (tylko w przypadku płyt DVD umożliwiających tego typu funkcję).
Zmienia ustawienie blokady rodzicielskiej.

Możliwa jest zmiana poziomu blokady rodzicielskiej i kodu PIN.

Wstrzymuje odtwarzanie i wyświetla ekran ustawień DVD.

Aby wyregulować jakość dźwięku, wybierz Ustawienia dźwięku .

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na stronie 5-52.

Wybierz Format obrazu , aby zmienić format obrazu (współczynnik proporcji ekranu). Do wyboru są następujące formaty: 16:9 Panoramiczny, 4:3 Letterbox i 4:3 Pan & scan.

Regulacja ekranu.

Wyświetla ekran ustawień wideo w dolnej części ekranu.

UWAGA

Ustawianie funkcji DVD

Można wprowadzić ustawienia jakości dźwięku i formatu obrazu.

Ustawianie jakości dźwięku

1. Wybierz ikonę .


2. Aby wyregulować jakość dźwięku, wybierz Ustawienia dźwięku .

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/ Ustawienia dźwięku" na stronie 5-52.

Ustawianie formatu obrazu

1. Wybierz ikonę   .


2. Wybierz Format obrazu .

3. Wybierz żądany format obrazu.

Ustawianie jakości obrazu

Można wyregulować jasność, kontrast, odcień i nasycenie barw.

Po wybraniu ikony w dolnej części
ekranu wyświetlane są następujące zakładki.

Zakładka Funkcja
Jasność Jasność ekranu można wyregulować za pomocą suwaka.
Kontrast Kontrast ekranu można wyregulować za pomocą suwaka
Odcień Odcień koloru ekranu można wyregulować za pomocą suwaka.
Kolor Kolor ekranu można wyregulować za pomocą suwaka.
Resetuj Ustawienia ekranu można zresetować do ustawień fabrycznych.

Wybierz Resetuj .

Obsługa dodatkowego gniazda audio AUX/portu USB

Do gniazda AUX można podłączyć przenośne urządzenie audio lub inne podobne urządzenia dostępne na rynku, aby słuchać muzyki wykorzystując głośniki w samochodzie.

Korzystaj z dostępnych na rynku przewodów stereo mini jack (3,5 ).

Ponadto dźwięk audio można odtwarzać przez system audio w samochodzie po podłączeniu do portu USB urządzenia USB lub urządzenia typu iPod.

Patrz rozdział "Tryb AUX/USB/iPod" na stronie 5-72.

Ustawienia

UWAGA

W zależności od rodzaju i specyfikacji wyświetlany obraz może się różnić.

Wybierz ikonę na ekranie
głównym i wyświetl ekran ustawień.

Wybierz na ekranie pozycję ustawień, w której chcesz wprowadzić zmiany.

W ekranie konfiguracji można dostosować ustawienia w następujący sposób:

Zakładka Element Funkcja
AD-Disp (Wyświetlacz Head-up) Wysokość Regulacja jasności Inne Patrz "Wyświetlacz Head-up" na stronie 4-38.
Wyświetlacz Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na stronie 5-52.
Bezpieczeństwo Smart City Brake Support (zmiana statusu systemu inteligentnego wspomagania hamowania - zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) Blind Spot Monitoring Głośność (regulacja głośności sygnałów ostrzegawczych systemu monitorowania martwego pola) Inne Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na stronie 9-13.
Dźwięk Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na stronie 5-52.
Zegar Ustaw zegar Wyświetla aktualną ustawioną godzinę.

Naciśnij + , aby przestawić do przodu godzinę/ minuty, i wybierz - , aby przestawić do tyłu godzinę/ minuty.

AM/PM można wybrać wyłącznie w przypadku 12-godzinnego trybu wyświetlania godziny.

Synchr. GPS W przypadku wybrania opcji WŁ. wyłączana jest opcja "Ustaw zegar".
Format godziny Zmiana trybu wyświetlania czasu z 12 na 24-godzinny.
Wybór strefy czasowej Wybiera strefę czasową.
Czas letni Włącza/wyłącza ustawienie czasu letniego.

Gdy jest włączone, czas jest przesunięty o 1 godzinę do przodu. Gdy jest wyłączone, następuje powrót do czasu normalnego.

Pojazd Czujnik deszczu Zamek drzwi Inne Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na stronie 9-13.
Urządzenia Bluetooth Patrz "Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth (Typ C/Typ D)" na stronie 5-113.
Wi-Fi Z Wi-Fi korzysta się w celu zapewnienia działania funkcji odnajdywania punktów POI/Informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (np. ceny paliw, pogoda, najbliższa restauracja)
System Etykietki z opisem Włącza/wyłącza objaśnienia dla przycisków.
Język Zmienia język.
Temperatura Zmienia ustawienie ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza i odwrotnie
Odległość Zmienia ustawienie z mil na kilometry i odwrotnie.
Aktualizacja bazy danych muzyki Stosowany do aktualizacji bazy danych Gracenote.

Baza Gracenote stosowana jest w trybie USB Audio, a umożliwia:

  1. Wyświetlanie dodatkowych informacji o muzyce (np. nazwa utworu, wykonawcy)
  2. Funkcja rozpoznawania głosowego w przypadku opcji Odtwórz wykonawcę i Odtwórz Album

Gracenote można pobrać ze strony internetowej Mazda Handsfree.

Patrz rozdział "Baza danych Gracenote (Typ C/Typ D)" na stronie 5-87.

Przywróć ust. fabryczne Pamięć oraz ustawienia przywracane są do ustawień fabrycznych.

Proces konfiguracji początkowej uruchamiany jest po wybraniu przycisku Tak .

Informacje Umowy i wyłączenia odpowiedzialności Zapoznaj się z nimi i wyraź zgodę.
Informacja o wersji Możesz sprawdzić aktualną wersję oprogramowania systemu audio i bazy danych Gracenote.

Aplikacje

UWAGA

W zależności od rodzaju i specyfikacji wyświetlany obraz może się różnić.

Wybierz ikonę na ekranie
głównym i wyświetl ekran Aplikacji. Można sprawdzić następujące informacje.

Ekran główny Element Funkcja
Monitor zużycia paliwa Zużycie paliwa Status kontrolny Wyświetlacz skuteczności Ustawienia Patrz "Monitor zużycia paliwa" na stronie 4-94.
Obsługa okresowa Plan przeglądów okresowych Zamiana kół Wymiana oleju Patrz "Monitor obsługi okresowej" na stronie 6-15.
Wskazówka ostrzegawcza Można sprawdzić włączone aktualnie ostrzeżenia. Patrz "Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga" na stronie 7-34.

Zestaw audio (Typ A/Typ B)

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku Zegar Obsługa radia (Typ A) Obsługa radia (Typ B) Obsługa odtwarzacza p&# ...

Obsługa przycisków systemu audio

Bez zestawu głośnomówiącego Bluetooth Z zestawem głośnomówiącym Bluetooth Regulacja głośności Aby zwiększ ...

Categorie