Mazda 2: Zestaw audio (Typ A/Typ B)

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> System Audio –> Zestaw audio (Typ A/Typ B)

Zestaw audio (Typ A/Typ B)


  1. Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku
  2. Zegar
  3. Obsługa radia (Typ A)
  4. Obsługa radia (Typ B)
  5. Obsługa odtwarzacza płyt CD
  6. Obsługa dodatkowego gniazda audio AUX/portu USB
  7. Wyświetlane błędy

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku


Włącznik

Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/regulacji głośności. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie pokrętło włączania/regulacji głośności.

Regulacja głośności

Aby zmienić głośność, obróć pokrętło włączania/regulacji głośności. Obróć pokrętło włączania/regulacji głośności w prawo, aby zwiększyć głośność i w lewo, aby ją zmniejszyć.

Regulacja parametrów dźwięku

1. Naciśnij przycisk menu ( ),
aby wybrać odpowiednią funkcję. Wybrana funkcja zostanie wyświetlona.

2. W celu ustawienia wybranych funkcji, obróć pokrętło w następujący sposób:

Regulacja parametrów dźwięku


Regulacja parametrów dźwięku


*1 Typ B

*2 W zależności od modelu funkcja ta może być niedostępna.

UWAGA

W razie niewykonania żadnej czynności przez kilka sekund, na wyświetlaczu pojawia się ponownie poprzedni ekran.

Aby usunąć dotychczasowe ustawienia wysokich i niskich tonów, głośności przednich i tylnych głośników oraz prawego i lewego kanału, naciśnij przycisk menu ( ) przez 2
sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się "CLEAR".

AF (Ustawienia funkcji częstotliwości alternatywnej (AF)) (Typ B)

Funkcja AF systemu RDS może być włączona lub wyłączona Patrz rozdział "Obsługa radia" (Typ B) na stronie 5-38.

REG (Ustawienia funkcji programu regionalnego (REG)) (Typ B)

Funkcja REG systemu RDS może być włączona lub wyłączona.

Patrz rozdział "Obsługa radia" (Typ B) na stronie 5-38.

ALC (Automatyczna regulacja głośności)

Automatyczna kontrola poziomu (ALC) to funkcja, która automatycznie reguluje poziom głośności dźwięku zależnie od prędkości samochodu. Im większa prędkość samochodu, tym wyższy poziom głośności. Funkcję ALC można wyłączyć (OFF) lub ustawić w trybie pracy na poziomie od 1 do 7. W trybie pracy na poziomie 7 (ALC LEVEL 7) głośność może wzrosnąć do maksymalnego poziomu. Wybierz tryb pracy zgodnie z warunkami jazdy.

BEEP (Dźwięk pracy systemu audio)

Ustawienie dla dźwięku naciskania i przytrzymywania przycisku sterującego można zmienić. Ustawieniem domyślnym jest WŁ. Ustaw opcję WYŁ., aby wyciszyć ten dźwięk.

Tryb BT SETUP*

Muzyka lub inne pliki audio nagrane na przenośnych urządzeniach audio i telefonach komórkowych dostępnych na rynku i wyposażonych w funkcję transmisji bezprzewodowej Bluetooth mogą być odtwarzane tą drogą przez głośniki w Twoim samochodzie. W trybie BT SETUP urządzenia te można zaprogramować w trybie Bluetooth lub zmienić (strona 5-94).

12Hr 24Hr (Ustawienie formatu
czasu: 12 h lub 24 h)

Obrócenie pokrętła powoduje przestawienie trybu wyświetlania czasu z 12 na 24 godzinny (strona 5-35).

Zegar

Zegar


Ustawianie zegara

Zegar można ustawić w momencie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON

1. Aby ustawić czas, należy użyć przycisku zegara ( ) przez około 2
sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Aktualna godzina będzie migać.

Zmiana trybu wyświetlania czasu

Zerowanie czasu

1. Naciśnij przycisk zegara ( ) i
przytrzymaj przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

2. Naciśnij przycisk :00. (1).

3. Po naciśnięciu tego przycisku czas zostanie ustawionz na najbliższą pełną godzinę w następujący sposób: (Przykład)

12:01-12:2912:00


12:30-12:591:00


UWAGA

Obsługa radia (Typ A)

Obsługa radia (Typ A)


Włączanie radia

Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma (  ).


Wybór pasma

Następnie naciśnięcie przycisku wyboru pasma ( ) powoduje przełączanie
pasm w następującej kolejności: FM1 FM2
AM.

Wybrany tryb zostanie wyświetlony.

UWAGA

Jeśli emitowany sygnał w paśmie FM jest słaby, odbiór zmienia się automatycznie ze STEREO na MONO, aby zmniejszyć szumy.

Dostrajanie

Radio można dostroić kilkoma sposobami: Ręcznie, korzystając z trybu Przeszukiwania lub Skanowania, wybierając zaprogramowane stacje oraz korzystając z funkcji Automatycznego zapamiętywania stacji lokalnych.

Najłatwiejszym sposobem wyboru stacji jest ustawienie ich zaprogramowanie.

Dostrajanie ręczne

Wybierz stację, naciskając lekko przycisk dostrajania ( ).


Tryb przeszukiwania

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku dostrajania ( ), aż do
usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Wyszukiwanie zostaje wstrzymane po znalezieniu stacji.

UWAGA

Przy naciśniętym i przytrzymanym przycisku, wyszukiwanie będzie kontynuowane bez zatrzymania.

Skanowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (
), aby automatycznie odsłuchać stacje o najsilniejszym sygnale. Skanowanie zatrzymuje się na około 5 sekund po znalezieniu każdej stacji. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk ()
w ciągu tego okresu czasu, aby ustawić znalezioną stację.

Programowanie stacji

6 pozycji pamięci może zostać wykorzystanych do zapamiętania 6 stacji AM oraz 12 stacji FM.

1. Aby ustawić stację, wybierz najpierw pasmo AM, FM1 lub FM2. Dostrój radio do wybranej stacji.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania stacji przez około 2 sekundy do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Na wyświetlaczu pojawi się numer i częstotliwość wybranej stacji. Stacja została zapamiętana.

3. Powtórz tę czynność dla pozostałych pasm i częstotliwości, które chcesz zapamiętać. Aby wybrać stację z pamięci, wybierz pasmo AM, FM1 lub FM2 i naciśnij odpowiedni przycisk pamięci. Na wyświetlaczu pojawi się numer kanału i częstotliwość stacji.

Automatyczne programowanie stacji

Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przejeżdżaniu przez obszary, gdzie nie są znane częstotliwości stacji lokalnych.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( 
) przez około 2 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego. System automatycznie wyszuka i zapamięta 6 stacji o najsilniejszym sygnale w każdym wybranym paśmie częstotliwości.

Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wybrana stacja o najsilniejszym sygnale i na wyświetlaczu pojawi się jej częstotliwość. Naciśnij i puść przycisk automatycznego zapamiętywania ( ),
aby przywołać stacje spośród tych, które są automatycznie zaprogramowane.

Każdorazowo zostanie wybrana jedna zaprogramowana stacja; na wyświetlaczu pojawi się jej częstotliwość oraz numer kanału.

UWAGA

Jeśli w trakcie wyszukiwania nie można znaleźć żadnej stacji, zostanie wyświetlona litera "A".

Obsługa radia (Typ B)

Obsługa radia (Typ B)


Włączanie radia

Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma (  ).


Wybór pasma

Następnie naciśnięcie przycisku wyboru pasma (  ) powoduje
przełączanie pasm w następującej kolejności: FM1 FM2
MW/LW.

Wybrany tryb zostanie wyświetlony.

UWAGA

Jeśli emitowany sygnał w paśmie FM jest słaby, odbiór zmienia się automatycznie ze STEREO na MONO, aby zmniejszyć szumy.

Dostrajanie

Radio można dostroić kilkoma sposobami: Ręcznie, korzystając z trybu Przeszukiwania lub Skanowania, wybierając zaprogramowane stacje oraz korzystając z funkcji Automatycznego zapamiętywania stacji lokalnych.

Najłatwiejszym sposobem wyboru stacji jest ustawienie ich zaprogramowanie.

Dostrajanie ręczne

Wybierz stację, naciskając lekko przycisk dostrajania (   ).


Tryb przeszukiwania

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku dostrajania ( ), aż do
usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Wyszukiwanie zostaje wstrzymane po znalezieniu stacji.

UWAGA

Przy naciśniętym i przytrzymanym przycisku, wyszukiwanie będzie kontynuowane bez zatrzymania.

Skanowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( ),
aby automatycznie odsłuchać stacje o najsilniejszym sygnale. Skanowanie zatrzymuje się na około 5 sekund po znalezieniu każdej stacji. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk ( )
w ciągu tego okresu czasu, aby ustawić znalezioną stację.

Programowanie stacji

6 pozycji pamięci może zostać wykorzystanych do zapamiętania 6 stacji MW/LW oraz 12 stacji FM.

1. Aby ustawić stację, najpierw wybierz pasmo MW/LW, FM1 lub FM2.

Dostrój radio do wybranej stacji.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania stacji przez około 2 sekundy do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Na wyświetlaczu pojawi się numer i częstotliwość wybranej stacji. Stacja została zapamiętana.

3. Powtórz tę czynność dla pozostałych pasm i częstotliwości, które chcesz zapamiętać. Aby wybrać stację z pamięci, wybierz pasmo MW/LW, FM1 lub FM2 i naciśnij odpowiedni przycisk pamięci. Na wyświetlaczu pojawi się numer kanału i częstotliwość stacji.

Radiowy System Danych (RDS)

UWAGA

System RDS nie działa, jeśli znajdujesz się poza zasięgiem jego działania.

Częstotliwość alternatywna (AF)

Funkcja AF dostępna jest dla zakresu FM.

Naciśnij przycisk menu ( ) i
wybierz AF, na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie "AF". Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, radio przełączy się automatycznie na częstotliwość alternatywną.

Jeśli zamierzasz kontynuować słuchanie programu regionalnego, naciśnij przycisk menu ( ) i wybierz funkcję REG.


Wyświetli się "REG ON". Aby skasować wybór, naciśnij pokrętło ponownie i wybierz REG. Wyświetli się "REG OFF".

Informacje o ruchu drogowym (TA)

Naciśnięcie przycisku informacji o ruchu drogowym (  ), powoduje
uaktywnienie funkcji TA, a na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie "TA".

Jeśli włączone jest odbieranie informacji o ruchu drogowym, informacje takie zostaną nadane, nawet jeśli uruchomione są w tym czasie inne funkcje (FM, CD, USB, iPod, AUX lub BT audio), i wyświetli się wówczas napis "Traffic Info".

Aby zakończyć odbieranie informacji i powrócić do poprzedniego trybu pracy, naciśnij przycisk ( ) w trakcie
słuchania informacji o ruchu drogowym.

Przycisk typu programu (PTY)

Niektóre stacje FM nadają kody typu programu. Oznaczenia te umożliwiają szybkie znalezienie alternatywnych stacji nadających ten sam rodzaj programu.

Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ) przy włączonym paśmie
FM. Podczas odbioru na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie typu programu i "PTY". Jeśli program nie ma swojego oznaczenia, wyświetli się napis "None".

(Aby wybrać typ programu):

1. Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ) przy wyświetlonym
oznaczeniu typu programu.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

(Aby odszukać program o wybranym typie):

1. Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ) przy wyświetlonym
oznaczeniu typu programu.

2. Naciśnij przycisk informacji o typie programu do usłyszenia sygnału
dźwiękowego.

Radio wyszuka odpowiednie stacje, a jeśli nie zostanie znaleziona żadna, wyświetli się napis "Nothing" i radio powróci do poprzednio słuchanej stacji.

(Aby przypisać typy programów do przycisków programowania stacji):

1. Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ) przy wyświetlonym
oznaczeniu typu programu.

2. Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ) i wybierz typ
programu.

3. W czasie gdy wyświetlane są typy programów, naciśnij przycisk programowania stacji przez około 2 sekundy.

Informacje o zagrożeniach

Jeśli włączone jest odbieranie informacji o zagrożeniu, informacje takie zostaną nadane, nawet jeśli uruchomione są w tym czasie inne funkcje (FM, CD, USB, iPod, AUX lub BT audio), i wyświetli się wówczas "Alarm!".

Po zakończeniu informacji o zagrożeniu odbiornik powróci do poprzedniego trybu pracy.

Obsługa odtwarzacza płyt CD*

Obsługa odtwarzacza płyt CD*


Typ Odtwarzane dane
Odtwarzacz płyt muzycznych CD/MP3/WMA/ AAC
  • Dane muzyczne (CD-DA)
  • Pliki MP3/WMA/AAC

UWAGA

Jeśli płyta zawiera zarówno pliki muzyczne (CD-DA), jak i pliki MP3/WMA/AAC, odtwarzanie tych dwóch lub trzech typów plików będzie się różnić w zależności od systemu zapisu płyty.

Wkładanie płyty CD

Wsuń CD do szczeliny częścią zadrukowaną do góry. Mechanizm ustawi płytę we właściwej pozycji i rozpocznie odtwarzanie.

UWAGA

Odtwarzanie płyty będzie poprzedzone krótką przerwą, podczas której system odczytuje informacje zapisane cyfrowo na płycie CD.

Wysuwanie płyty CD

Aby wysunąć płytę, naciśnij przycisk wysuwania CD ( ).


Odtwarzanie

Naciśnij przycisk multimediów (
), aby przełączyć na tryb płyty CD i rozpocząć odtwarzanie.

UWAGA

Tryb odtwarzacza CD będzie niedostępny gdy nie została włożona żadna płyta.

Pauza

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk Play/Pause (4).

Dotknij przycisku ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

UWAGA

Tryb odtwarzacza CD będzie niedostępny gdy nie została włożona żadna płyta.

Pauza

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk Play/Pause (4).

Dotknij przycisku ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Szybkie przewijanie w przód/tył

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w przód (  ), aby
szybko przewinąć ścieżkę w przód. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w tył (  ), aby szybko przewinąć
ścieżkę w tył.

Wyszukiwanie ścieżki

Naciśnij raz przycisk zmiany ścieżki ( ),
aby przejść do początku odtwarzania kolejnej ścieżki.

Naciśnij przycisk zmiany ścieżki w tył ( ) kilka sekund po rozpoczęciu
odtwarzania, aby przejść do początku poprzedniego utworu.

Naciśnij przycisk zmiany ścieżki w tył (  ) po upłynięciu kilku sekund
odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie od początku bieżącej ścieżki.

Wyszukiwanie folderu (podczas odtwarzania płyty CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC)

Aby zmienić bieżący folder na poprzedni, naciśnij ( ), by przejść do
następnego folderu, naciśnij ( ).


Skanowanie utworów

Podczas odtwarzania płyty CD

Ta funkcja skanuje tytuły utworów na płycie i odtwarza 10 sekund każdego utworu, aby pomóc w znalezieniu utworu, którego chcesz słuchać.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( )
w trakcie odtwarzania, aby wykonać skanowanie (numer utworu będzie migał).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( )
ponownie, aby wyłączyć skanowanie.

Podczas odtwarzania płyty CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC

Ta funkcja skanuje tytuły utworów w aktualnie wybranym folderze i odtwarza 10 sekund każdego utworu, aby pomóc w znalezieniu utworu, którego chcesz słuchać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (  ) w trakcie odtwarzania, aby
wykonać skanowanie (numer utworu będzie migał).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( 
) ponownie, aby wyłączyć skanowanie.

UWAGA

Po wyłączeniu skanowania, odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, gdzie skanowanie zostało włączone.

Ponowne odtwarzanie

Podczas odtwarzania płyty CD

1. Aby powtarzać odtwarzanie aktualnie słuchanej ścieżki, naciśnij w czasie odtwarzania przycisk powtarzania (1).

Na wyświetlaczu pojawia się napis "TRACK RPT" (Powtarzanie ścieżki) (obok RPT, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


2. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć powtarzanie utworu.

Podczas odtwarzania płyty CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC

(Powtarzanie ścieżki)

1. Aby powtarzać odtwarzanie aktualnie słuchanej ścieżki, naciśnij w czasie odtwarzania przycisk powtarzania (1).

Na wyświetlaczu pojawia się napis "TRACK RPT" (Powtarzanie ścieżki) (obok RPT, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


2. Aby wyłączyć powtarzanie utworu, naciśnij przycisk ponownie po 3 sekundach.

(Powtarzanie folderu)

1. Aby powtórzyć odtwarzanie utworów w bieżącym folderze, naciśnij przycisk powtarzania (1) podczas odtwarzania, a następnie naciśnij go ponownie przed upłynięciem 3 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się napis "FOLDER RPT" (Powtarzanie folderu) (obok RPT, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


2. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć powtarzanie utworu.

Odtwarzanie losowe

Utwory są wybierane i odtwarzane losowo.

Podczas odtwarzania płyty CD

1. Aby odtwarzać utwory na płycie CD w kolejności losowej, naciśnij podczas odtwarzania utworu przycisk odtwarzania losowego (2). Na wyświetlaczu pojawia się napis "DISC RDM" (Losowe odtwarzanie płyty) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się  ).


2. Aby wyłączyć losowe odtwarzanie albumów, naciśnij przycisk ponownie.

Podczas odtwarzania płyty CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC

(Losowe odtwarzanie w folderze)

1. Aby odtwarzać utwory w folderze w kolejności losowej, naciśnij podczas odtwarzania przycisk odtwarzania losowego (2). Na wyświetlaczu pojawia się napis "FOLDER RDM" (Losowe odtwarzanie folderów) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


2. Aby wyłączyć odtwarzanie utworów w kolejności losowej, naciśnij przycisk ponownie po 3 sekundach.

(Losowe odtwarzanie całej zawartości płyty)

1. Aby odtworzyć utwory na płycie CD w kolejności losowej, naciśnij przycisk odtwarzania losowego (2) podczas odtwarzania, a następnie naciśnij go ponownie przed upłynięciem 3 sekund.

Na wyświetlaczu pojawia się napis "DISC RDM" (Losowe odtwarzanie płyty) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


2. Aby wyłączyć losowe odtwarzanie albumów, naciśnij przycisk ponownie.

Przełączanie wyświetlacza

Informacja widoczna na wyświetlaczu systemu audio zmienia się zgodnie z poniższym opisem za każdym razem, kiedy podczas odtwarzania naciskany jest przycisk (3).

Płyta CD


CD MP3/WMA/AAC


UWAGA

Przewijanie ekranu

Jednorazowo może zostać wyświetlone tylko 13 znaków. Aby wyświetlić resztę znaków długiego tytułu, naciśnij przycisk (3). Zostanie wyświetlone kolejne 13 znaków. Po wyświetleniu ostatnich 13 znaków tytułu naciśnij ponownie przycisk (3), aby powrócić do wyświetlania początku tytułu.

UWAGA

Liczba wyświetlanych znaków jest ograniczona.

Wyświetlane komunikaty

Wyświetlenie "CHECK CD" oznacza usterkę płyty CD. Sprawdź, czy płyta CD nie jest uszkodzona, zabrudzona lub porysowana, a następnie włóż ją ponownie w prawidłowy sposób. Jeśli komunikat ten pojawia się ponownie, włóż inną płytę CD znaną jako płyta dobrej jakości. Jeśli komunikat nadal się pojawia, odtwarzacz powinien zostać sprawdzony przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Obsługa dodatkowego gniazda audio AUX/portu USB

Do gniazda AUX można podłączyć przenośne urządzenie audio lub inne podobne urządzenia dostępne na rynku, aby słuchać muzyki wykorzystując głośniki w samochodzie.

Korzystaj z dostępnych na rynku przewodów stereo mini jack (3,5 ).

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Ponadto dźwięk audio można odtwarzać przez system audio w samochodzie po podłączeniu do portu USB urządzenia USB lub urządzenia typu iPod.

Patrz rozdział "Tryb AUX/USB/iPod" na stronie 5-72.

Wyświetlane błędy

Jeśli na wyświetlaczu systemu audio pojawi się wyświetlony komunikat błędu, sprawdź w tabeli jego przyczynę. Jeśli nie możesz znaleźć przyczyny błędu, zgłoś się do wyspecjalizowanego serwisu, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

Wskazanie Przyczyna Rozwiązanie
CHECK CD Płyta CD jest włożona odwrotnie Włóż poprawnie płytę CD. Jeśli komunikat błędu nie zniknie, skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem.

Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Uszkodzenie płyty CD Włóż poprawnie inną płytę CD. Jeśli komunikat błędu nie zniknie, skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Zasady obsługi systemu audio

OSTRZEŻENIE Zawsze reguluj system audio podczas postoju: Nie używaj przycisków sterowania systemem audio podczas jazdy. Korzystanie z przycisków podc ...

Zestaw audio (Typ C/Typ D)

UWAGA Opis funkcji systemu audio znajdujący w niniejszej instrukcji może się różnić od rzeczywistego działania systemu, a kształty ekr ...

Categorie