Kia Rio: Podstawowa metoda korzystania: Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My music

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Podstawowa metoda korzystania: Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My music

Naciśnij klawisz , aby zmieniać
tryby w kolejności CD ➟ USB(iPod) ➟ AUX ➟ My Music ➟ BT Audio.

Na ekranie wyświetlona jest nazwa folderu/pliku.

Podstawowa metoda korzystania


❈ Płyta CD jest odtwarzana automatycznie, kiedy jest włożona.

❈ Muzyka z USB jest odtwarzana automatycznie, kiedy pamięć USB jest podłączona.

Naciśnij klawisz Wybierz [
Display] (Wyświetlacz) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza


Wybierz [Song Info] (Informacje o piosence) uMedia Display (Wyświetlacz mediów)

Podstawowa metoda korzystania


Repeat (Powtórz)

Kiedy jest odtwarzany utwór (plik) klawisz (RPT)


Tryb Audio CD, MP3 CD, USB, iPod, My Music: RPT na ekranie

Tryb MP3 CD, USB: Na ekranie FLD.RPT

❈ Ponownie naciśnij klawisz ,
aby wyłączyć powtarzanie.

Random (Losowo)

Kiedy jest odtwarzany utwór (plik) klawisz (RDM)


Tryb Audio CD, My Music: RDM na ekranie

Tryb MP3 CD, USB: Na ekranie FLD.RDM

Tryb iPod: Na ekranie ALB RDM

Tryb MP3 CD, USB, iPod: Na ekranie ALL RDM

❈ Ponownie naciśnij klawisz ,
aby wyłączyć powtarzanie.

Zmiana Utworu/Pliku

Kiedy utwór (plik) jest odtwarzany
klawisz


Kiedy jest odtwarzany utwór (plik)
klawisz


SCAN (SKANOWANIE)

Kiedy jest odtwarzany utwór (plik)
klawisz


Kiedy jest odtwarzany utwór (plik)
klawisz


❈ Ponownie naciśnij klawisz /
, aby wyłączyć.


❈ Funkcja SCAN (SKANOWANIE) nie jest obsługiwana w trybie iPod.

Przeszukiwanie folderu: Tryb MP3 CD, USB

Kiedy jest odtwarzany plik
klawisz (
) (Folder w górę)


Kiedy jest odtwarzany plik
klawisz (Folder w dół)


❈ Jeśli folder jest wybrany przez naciśnięcie klawisza TUNE,
odtwarzany będzie pierwszy plik w wybranym folderze.

❈ W trybie iPod, spowoduje przejście do folderu macierzystego.

Wyszukiwanie utworów (pliku)

MENU: Płyta audio CD

Naciśnij klawisz trybu CD
MP3, aby ustawić funkcje Repeat, Random, Information (Powtarzanie, Losowe, Informacje).

MENU: Płyta audio CD


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz Ustaw [1
RPT] za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza , aby powtarzać
bieżący utwór.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Random (Losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [2
RDM] za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza , aby losowo odtwarzać
utwory z aktualnego folderu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz Ustaw [3 Info] za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza , aby wyświetlić
informacje na temat aktualnego folderu.

❈ Naciśnij klawisz , aby
wyłączyć wyświetlanie informacji.

MENU: MP3 CD / USB

Naciśnij klawisz trybu CD MP3,
aby ustawić funkcje Repeat, Folder Random, Folder Repeat, All Random, Information i Copy.

MENU: MP3 CD / USB


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz Ustaw [1
RPT] za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza , aby powtarzać
bieżący utwór.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Folder Random (Folder losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [2
F.RDM] za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza , aby losowo odtwarzać
utwory z aktualnego folderu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz F.RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Folder Repeat (Powtarzanie folderu)

Naciśnij klawisz Ustaw [3
F.RPT] za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza , aby powtarzać
utwory z aktualnego folderu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz F.RPT, aby wyłączyć odtwarzanie.

All Random (Wszystkie losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [4
A.RDM] za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza , aby losowo odtwarzać
wszystkie utwory z aktualnej płyty CD.

❈ Ponownie naciśnij klawisz A.RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz Ustaw [5
Info] za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza , aby wyświetlić
informacje na temat aktualnego folderu.

❈ Naciśnij klawisz , aby
wyłączyć wyświetlanie informacji.

Copy (Kopiowanie)

Naciśnij klawisz Ustaw [6
Copy] (Kopiowanie) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza


❈ Jeżeli w trakcie operacji kopiowania zostanie wciśnięty inny klawisz, wyświetlone zostanie okno wyskakujące z zapytaniem, Czy anulować kopiowanie.

❈ Jeżeli w trakcie operacji kopiowania podłączony zostanie inny nośnik lub urządzenie odbiorcze (USB, CD, iPod, AUX), kopiowanie zostanie anulowane.

❈ Muzyka nie będzie odtwarzana, kiedy kopiowanie jest w toku.

MENU: iPod

W trybie iPod, naciśnij klawisz , aby ustawić funkcje Repeat, Album Random, All Random, i Information.

MENU: iPod


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz Ustaw [1
RPT] za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza , aby powtarzać
bieżący utwór.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Album Random (Album losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [2
Alb.RDM] (Album losowo) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
.


Odtwarza w kolejności losowej albumy aktualnej kategorii.

❈ Ponownie naciśnij klawisz Alb.RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

All Random (Wszystkie losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [3
A.RDM] (Wszystkie losowo) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
.


Odtwarza w kolejności losowej wszystkie utwory aktualnej kategorii.

❈ Ponownie naciśnij klawisz A.RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz Ustaw [4
Info] (Informacje) za pomocą pokrętła
TUNE lub klawisza .


Wyświetla informacje na temat bieżącego utworu.

❈ Naciśnij klawisz , aby
wyłączyć wyświetlanie informacji.

MENU: Tryb My Music (Moja muzyka)

W trybie My Music (Moja muzyka) naciśnij klawisz , aby ustawić
funkcje Repeat, Random, Information, Delete, Delete All i Delete Selection.

MENU: Tryb My Music


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz Ustaw [1
RPT] (Powtórz) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
.


Powtarza odtwarzanie aktualnego utworu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Random (Losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [2
RDM] (Losowo) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
.


Odtwarza w kolejności losowej wszystkie utwory aktualnie odtwarzanego folderu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RDM, aby wyłączyć odtwarzanie losowe.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz Ustaw [3
Info] (Informacje) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
.


Wyświetla informacje na temat bieżącego utworu.

❈ Naciśnij klawisz , aby
wyłączyć wyświetlanie informacji.

Delete (Usuwanie)

Naciśnij klawisz Ustaw [4
Delete] (Kasowanie) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
.


Naciśnięcie klawisza Delete (Kasuj), na ekranie odtwarzania, spowoduje skanowanie aktualnie odtwarzanego utworu.

 1. Wybierz plik, który chcesz usunąć, za pomocą pokrętła TUNE.

Delete (Usuwanie)


 1. Naciśnij klawisz i wybierz
  menu delete (menu kasowania), aby usunąć wybrany plik.

Delete All (Kasuj wszystkie)

Naciśnij klawisz Ustaw [5
Del.All] (Kasuj wszystkie) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
.


Usuwa wszystkie utwory z listy My Music (Moja muzyka).

Delete Selection (Kasuj wybrane)

Naciśnij klawisz Ustaw [6
Del.Sel] (Kasuj wybrane) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
.


Utwory w folderze My Music (Moja muzyka) są wybierane i usuwane.

 1.  Wybiera z listy utwory, które chce się usunąć.

Delete Selection (Kasuj wybrane)


 1. Po dokonaniu wyboru, naciśnij klawisz i wybierz delete menu (menu
  kasowania).

Delete Selection (Kasuj wybrane)


AUX

AUX wykorzystywany jest do odtwarzania zewnętrznych NOŚNIKÓW aktualnie podłączonych za pomocą gniazdka AUX.

Tryb AUX zostanie uruchomiony automatycznie, kiedy urządzenie zewnętrzne zostanie podłączone za pomocą wtyku AUX.

Jeśli urządzenie zewnętrzne jest podłączone, możesz również nacisnąć klawisz , aby zmienić tryb AUX.


AUX


❈ Tryb AUX nie może być uruchomiony, jeżeli urządzenie zewnętrzne nie jest podłączone za pomocą wtyku AUX.

OSTROŻNIE PRZY KORZYSTANIU Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH WIRELESS TECHNOLOGY
 •  Nie korzystaj z telefonu komórkowego lub nie przeprowadzaj ustawień Bluetooth Wireless Technology (np. parowania telefonu) podczas jazdy samochodem.
 •  Niektóre telefony komórkowe wyposażone w funkcję Bluetooth Wireless Technology mogą nie być rozpoznawane przez system lub mogą nie być w pełni z nim kompatybilne.
 •  Zanim zaczniesz wykorzystywać funkcje systemu audio związane z Bluetooth Wireless Technology, zapoznaj się z Instrukcją użytkownika swojego telefonu, aby się dowiedzieć więcej odnośnie operacji związanych z funkcjami Bluetooth Wireless Technology od strony telefonu.
 •  Do wykorzystywania funkcji związanych z Bluetooth Wireless Technology, telefon musi być parowany z systemem audio.
 • Nie będzie możliwości korzystania z funkcji telefonu głośnomówiącego (w samochodzie), kiedy telefon Twój znajduje się poza obszarem obsługi telefonii komórkowej (np. w tunelu, w metrze, w obszarach górskich itp.).
 •  Jeśli sygnał telefonu komórkowego jest słaby lub dźwięk wewnątrz samochodu jest zbyt głośny, może być utrudnione słuchanie głosu innej osoby podczas połączenia telefonicznego.
 •  Nie umieszczaj telefonu komórkowego blisko lub wewnątrz przedmiotów metalowych, w przeciwnym razie komunikacja z systemem Bluetooth Wireless Technology lub stacjami obsługi telefonii komórkowej mogą podlegać zakłóceniom.
 •  Kiedy telefon jest połączony za pośrednictwem Bluetooth Wireless Technology może ulegać szybszemu rozładowywaniu, niż zwykle, z powodu dodatkowych operacji związanych z Bluetooth Wireless Technology.
 • Niektóre telefony komórkowe lub inne urządzenia mogą powodować zakłócenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie systemu audio. W tym przypadku, umieszczenie urządzenia w innych miejscach może rozwiązać problem.
 •  Prosimy zapisać nazwę swojego telefonu po angielsku, gdyż inaczej nazwa ta może nie być poprawnie wyświetlana.
 •  Jeśli ustawiony jest Priorytet dla przypadku włączania zapłonu samochodu (IGN/ACC ON), telefon Bluetooth Wireless Technology będzie podłączany automatycznie.

  Nawet jeśli znajdujesz się na zewnątrz pojazdu, telefon Bluetooth Wireless Technology będzie podłączany automatycznie, kiedy tylko znajdziesz się w jego pobliżu.

  Jeżeli nie chcesz korzystać z automatycznego Bluetooth Wireless Technology, wyłącz telefon.

Co to jest Bluetooth Wireless Technology?

Bluetooth Wireless Technology jest techniką bezprzewodową, umożliwiającą łączenie wielu urządzeń o krótkim zasięgu, urządzeń o niskich napięciach zasilania, takich jak urządzenia głośnomówiące, nagłowne słuchawki stereo, elementy bezprzewodowego sterownika itp. Dla uzyskania dalszych informacji, odwiedź stronę internetową Bluetooth Wireless Technology pod adresem

OSTROŻNIE
 •  Funkcja Bluetooth Wireless Technology może być wykorzystywana jedynie wtedy, kiedy telefon przenośny został skojarzony i połączony z urządzeniem.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat kojarzenia i łączenia telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology, patrz rozdział "Phone Setup" (Konfiguracja telefonu).

  Kiedy telefon przenośny Bluetooth Wireless Technology jest podłączony, u góry ekranu pojawi się ikona ( ).
  Jeśli ikona ( ) nie jest
  wyświetlona, wskazuje to na to, że urządzenie Bluetooth Wireless Technology nie zostało podłączone. Przed korzystaniem z urządzenia, musisz je podłączyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology , patrz rozdział "Phone Setup" (Konfiguracja telefonu).

  Kojarzenie i łączenie telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology będzie funkcjonowało tylko wtedy, kiedy w telefonie przenośnym została włączona opcja Bluetooth Wireless Technology. (Sposób włączania funkcji Bluetooth Wireless Technology może się różnić zależnie od telefonu przenośnego.) W niektórych telefonach przenośnych, włączenie zapłonu podczas prowadzenia rozmowy za pośrednictwem funkcji głośnomówiącej Bluetooth Wireless Technology może spowodować rozłączenie połączenia. (Po uruchomieniu zapłonu nastąpi przywrócenie połączenia telefonu przenośnego.) W przypadku niektórych telefonów przenośnych i urządzeń niektóre funkcje Bluetooth Wireless Technology mogą nie być obsługiwane.

  W zależności od stanu komunikacji, funkcje Bluetooth Wireless Technology mogą działać niestabilnie.

Audio Bluetooth Wireless Technology

Zanim zaczniesz korzystać z funkcji audio Bluetooth Wireless Technology

Uruchomienie audio Bluetooth Wireless Technology

❈ W niektórych telefonach przenośnych system audio może nie rozpocząć automatycznego odtwarzania.

Korzystanie z funkcji audio Bluetooth Wireless Technology

Korzystanie z funkcji audio Bluetooth Wireless Technology


❈ W przypadku niektórych telefonów przenośnych funkcje previous song (poprzedni utwór) / next song (następny utwór) / play (odtwarzanie) / pause (pauza) mogą nie być obsługiwane.

Radio

Zmiana trybu RADIA Nacisnąć klawisz , aby zmieniać tryb w kolejności FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA.  Kiedy napięci ...

Phone (telefon)

Zanim zaczniesz korzystać z funkcji telefonu Bluetooth Wireless Technology  W celu korzystania z telefonu Bluetooth Wireless Technology, musisz najpierw przepro ...

Categorie