Fiat Punto: Bezpieczne przewożenie dzieci

Fiat Punto –> Bezpieczeñstwo –> Systemy ochronne dla dzieci –> Bezpieczne przewożenie dzieci

W celu zwiększenia ochrony, w razie zderzenia wszyscy pasażerowie powinni podróżowaæ na siedz¹co i stosowaæ odpowiednie systemy ochronne, obowi¹zuj¹ce również niemowlęta i dzieci! Wymóg ten obowi¹zuje zgodnie z dyrektyw¹ 2003/20/we, we wszystkich krajach cz³onkowskich unii europejskiej.

Dzieci o wzroście poniżej 1,50 metra, do 12 roku życia, powinny byæ chronione specjalnymi systemami zabezpieczaj¹cymi i powinny byæ umieszczane na siedzeniach tylnych.

Wed³ug statystyk dotycz¹cych wypadków siedzenia tylne oferuj¹ większ¹ gwarancję bezpieczeñstwa dla dzieci.

Dzieci, w przeciwieñstwie do osób doros³ych, maj¹ g³owę proporcjonalnie większ¹ i cięższ¹ względem reszty cia³a, natomiast mięśnie i struktura kości nie s¹ jeszcze u nich ca³kowicie rozwinięte. W zwi¹zku z powyższym, do utrzymania ich podczas zderzenia wymagane s¹ systemy odmienne od pasów bezpieczeñstwa dla osób doros³ych, aby ograniczyæ do minimum ryzyko obrażeñ w razie wypadku, hamowania lub manewrów nag³ych.

Dzieci powinny siedzieæ w sposób bezpieczny i wygodny. W zależności od w³aściwości stosowanych fotelików zaleca się pozostawiaæ możliwie jak najd³użej (przynajmniej do 3-4 lat życia), foteliki dla dzieci w pozycji przeciwnej do kierunku jazdy, ponieważ jest to najbardziej chroni¹ca je pozycja w razie zderzenia.

Wyboru najbardziej odpowiedniego do zastosowania urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego dziecko należy dokonywaæ w oparciu o wagę i posturę dziecka. Istniej¹ różne rodzaje systemów ochronnych dla dzieci, które mog¹ byæ mocowane w samochodzie za pomoc¹ pasów bezpieczeñstwa lub za pomoc¹ mocowañ isofix.

Zaleca się wybieraæ zawsze najbardziej odpowiednie dla dziecka systemy ochronne; w tym celu zachęcamy do zapoznania się z instrukcj¹ obs³ugi do³¹czon¹ do fotelika, aby mieæ pewnośæ, że jest on odpowiedni dla dziecka, dla którego jest przeznaczony.

W europie parametry systemów zabezpieczaj¹cych dzieci s¹ regulowane przez normę ekg-r44, która dzieli je na pięæ grup wagowych:


Wszystkie urządzenia ochronne powinny posiadać dane homologacyjne i znak kontrolny na tabliczce przymocowanej na stałe do fotelika, której nie wolno absolutnie usuwać.

W Lineaccessori MOPAR dostępne są foteliki dla dzieci przeznaczone dla każdej grupy wagowej. Zaleca się stosować te właśnie foteliki, ponieważ zaprojektowane zostały specjalnie dla samochodów marki Fiat.

Systemy ochronne dla dzieci

...

Instalacja fotelika uniwersalnego z pasami bezpieczeñstwa

Foteliki typu uniwersalnego, które mocowane są tylko pasami bezpieczeństwa, posiadają homologację w oparciu o normę EKG R44 i podzielone są ...

Categorie