Chevrolet Aveo: Odtwarzacz USB

Uwagi dotyczące korzystania z urządzeń USB

Przestroga Urządzenia pamięci USB wolno podłączać do tego systemu wyłącznie w celu odtwarzania plików muzycznych.

Gniazda USB systemu nie należy używać do ładowania urządzeń USB, ponieważ ciepło powstające wtedy podczas korzystania z gniazda może spowodować problemy z działaniem systemu lub jego uszkodzenie.

Uwagi dotyczące korzystania z plików muzycznych na USB

Informacje o plikach muzycznych MP3 (WMA)

Główne przyciski/pokrętło

Wymienione poniżej główne przyciski i elementy sterujące służą do odtwarzania plików muzycznych z urządzeń USB.

(9) Przycisk CD/AUX Naciskać ten przycisk, gdy podłączone jest urządzenie USB, aby wybrać tryb odtwarzania z USB.

(14) Przycisk z pokrętłem MENUTUNE

(8) Przyciski SEEK


(7) Przycisk INFORMATION [INFO]

Wyświetlanie informacji o odtwarzanym utworze.

(16) Przycisk BACK


Kasowanie wprowadzonej pozycji lub powrót to poprzedniego menu.

Podłączanie urządzenia pamięci USB

Podłączanie urządzenia pamięci USB


Pociągnąć i otworzyć osłonę znajdującą się nad deską rozdzielczą, aby podłączyć do złącza USB urządzenie pamięci USB zawierające pliki muzyczne przeznaczone do odtworzenia

Podłączanie urządzenia pamięci USB


Jeżeli urządzenie pamięci USB przeznaczone do odtwarzania jest już podłączone, naciskać przycisk CD/ AUX, aby wybrać odtwarzacz USB.

Rozpocznie on automatycznie odtwarzanie od miejsca, w którym zostało ostatnio przerwane.

Funkcje odtwarzacza USB można następnie obsługiwać podobnie jak przy odtwarzaniu płyt CD/MP3.

Kończenie odtwarzania plików muzycznych z USB Nacisnąć przycisk RADIO BAND lub CD/AUX, aby wybrać inną funkcję.

Aby zakończyć odtwarzanie i bezpiecznie odłączyć urządzenie pamięci USB, przejść do Menu USB → Odłącz USB.

Korzystanie z menu USB Polecenia Kolejność losowa/ Powtórz/Foldery/Wyszukaj...

dostępne w Menu USB są podobne do poleceń w Menu CD odtwarzacza płyt CD/MP3, dodano tylko polecenie Odłącz USB. Patrz opis funkcji odtwarzacza płyt CD/MP3 dostępnych w Menu CD.

Menu USB → Odłącz USB

Menu USB  Odłącz USB


W trybie odtwarzania nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby wyświetlić Menu USB. Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do pozycji Odłącz USB, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE - zostanie wyświetlony komunikat informujący, że można bezpiecznie odłączyć urządzenie USB.

Odłączyć urządzenie USB od złącza USB.

Wrócić do poprzednio używanej funkcji.

Zewnętrzne urządzenia audio

...

Odtwarzacz iPod

Dotyczy tylko modeli obsługujących złącze odtwarzacza iPod. Główne przyciski/pokrętło Wymienione poniżej główne przyci ...

Categorie