Ford Fiesta: Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem

Ford Fiesta –> Okna i lusterka –> Okna otwierane elektrycznie –> Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem

OSTRZEŻENIE

Nieostrożne zamykanie okna może spowodować niezadziałanie tej funkcji i doprowadzić do obrażeń.

Wskazówka: Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem jest dostępna wyłącznie dla okna drzwi kierowcy.

Okno otwierane elektrycznie zatrzymuje się automatycznie podczas zamykania i cofa na pewną odległość, jeżeli napotka przeszkodę.

Wyłączenie funkcji zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem

UWAGA

Gdy zamykasz okno po raz trzeci, funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostaje wyłączona.

Upewnij się, że na drodze zamykającego się okna nie ma żadnych przeszkód.

W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody, np. w zimie, należy postępować w następujący sposób:

1. Zamknij okno dwukrotnie do chwili napotkania przez nie przeszkody i pozwól mu się cofnąć.

2. Po raz trzeci zamknij okno do miejsca, gdzie znajduje się przeszkoda. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostaje wyłączona i nie można zamknąć okna automatycznie. Okno pokona opór i można je będzie zamknąć całkowicie.

3. Jeżeli okno nie zamknie się po trzeciej próbie, powinien je sprawdzić odpowiednio wyszkolony mechanik.

Przełączniki na drzwiach kierowcy

Wszystkie okna można otwierać/zamykać za pomocą przełączników na drzwiach kierowcy. Automatyczne otwieranie i zamykanie okna drzwi kier ...

Programowanie pamięci okna otwieranego elektrycznie

OSTRZEŻENIE Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna do chwili ponownego zaprogramowania pamięci. Po odłączeniu akumulatora ...

Categorie