Fiat Punto: Wersje natural power

Aby dostaæ się do wlewu, należy odkręciæ korek a rys. 75, Obracaj¹c go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Profil wlewu jest typu uniwersalnego i jest kompatybilny ze standardami "w³ochy" oraz "ngv1".

W niektórych krajach europejskich adaptery tego typu uważane s¹ za niezgodne z prawem (na przyk³ad w niemczech).

Wersje natural power


Uwaga

117) Na koñcówkę wlewu paliwa nie należy nak³adaæ żadnego przedmiotu/korka poza tym, jaki przewidziano dla tego samochodu. Stosowanie niew³aściwych przedmiotów/korków mog³oby spowodowaæ wzrost ciśnienia we wnętrzu zbiornika, tworz¹c potencjalne zagrożenie.

118) Nie należy zbliżaæ się do wlewu zbiornika paliwa z otwartym ogniem lub zapalonym papierosem: niebezpieczeñstwo pożaru. Nie należy zbliżaæ twarzy do wlewu paliwa, aby nie wdychaæ szkodliwych oparów paliwa.

119) W pobliżu dystrybutora z paliwem nie należy korzystaæ z telefonu komórkowego: możliwe ryzyko pożaru.

UWAGA

38) W przypadku samochodów na olej napędowy należy stosować wyłącznie olej napędowy do napędów samochodowych, zgodny z normą europejską EN590. Użycie innych produktów lub mieszanek może nieodwracalnie uszkodzić silnik z konsekwencją utraty gwarancji w związku ze spowodowanymi szkodami. W razie przypadkowego zatankowania innego paliwa nie należy uruchamiać silnika, ale opróżnić całkowicie zbiornik paliwa. W razie uruchomienia silnika nawet na krótki czas, konieczne jest opróżnienie, poza zbiornikiem paliwa, całego układu zasilania.

39) Tabliczki (przekazywane wraz z dokumentami samochodu), zawierają datę przewidywanego pierwszego przeglądu/ inspekcji butli. Pracownicy stacji tankowania metanu nie są upoważnieni do napełniania butli z nieważną datą przeglądu.

Wersje lpg

Aby uzyskać dostęp do wlewu A rys. 74, należy otworzyć pokrywę dostępową B i odkręcić korek C. Podczas tankowania silnik powinie ...

W razie awarii

Przebita opona lub spalona żarówka? Czasem może zdarzyć się, że drobna usterka zakłóci spokój naszej podróży. Na ...

Categorie