Kia Rio: Zmiana koła w sytuacji awaryjnej

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


 1.  Ustawić pojazd na równym podłożu i mocno zaciągnąć hamulec postojowy.
 2.  Zmienić położenie dźwigni zmiany biegów w położenie R (Wstecznego biegu) w przypadku mechanicznej skrzyni biegów lub w położenie P (Postój), jeśli skrzynia biegów jest automatyczna.
 3. Włączyć światła awaryjne.

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


 1. Wyjąć z pojazdu klucz nasadowy do nakrętek koła, podnośnik, dźwignię podnośnika i koło zapasowe.
 2. Zablokować zarówno z przodu jak i z tyłu koło znajdujące się po przeciwległej stronie zmienianego koła samochodu.
OSTRZEŻENIE - Zmiana koła w sytuacji awaryjnej
 •  Aby nie dopuścić do tego, by pojazd ruszył podczas zmiany koła, należy zawsze w pełni zaciągnąć hamulec postojowy oraz zawsze zablokować koło znajdujące się po przekątnej w stosunku do zmienianego koła.
 •  Zaleca się, by koła pojazdu zostały zablokowane oraz by żadna osoba nie pozostawała w pojeździe, który został podparty na podnośniku.

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


 1. Poluzować nakrętki koła, każdą o jeden obrót w lewo, ale nie zdejmować żadnej z nakrętek dopóki koło nie znajdzie się nad ziemią.

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


 1. Podnośnik należy umieścić w przednim lub tylnym punkcie podparcia znajdującym się najbliżej koła, które ma zostać zmienione. Podnośnik należy umieścić w oznaczonych miejscach znajdujących się pod ramą. Punkty podparcia podnośnika stanowią płyty przyspawane do ramy z dwoma występami i kropką powyżej wskazującą, gdzie należy podstawić podnośnik.
OSTRZEŻENIE - Lokalizacja podnośnika Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy pamiętać, by korzystać jedynie z podnośnika dostarczonego wraz z pojazdem oraz korzystać z niego po umieszczeniu we właściwym miejscu. Nigdy nie należy wykorzystywać jakiejkolwiek innej części pojazdu jako punktu podparcia podnośnika.

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


 1. Włożyć dźwignię podnośnika w podnośnik i obrócić go w prawo podnosząc pojazd do momentu, aż koło nieznacznie podniesie się z ziemi. Wartość ta wynosi ok. 30 mm (1,2 cala). Przed zdjęciem nakrętek koła, należy upewnić się, że pojazd jest stabilny oraz nie może się poruszyć lub ześlizgnąć.
 2. Ręcznie poluzować nakrętki koła i zdjąć je. Zsunąć koło ze śrub dwustronnych i położyć je płasko, aby nie mogło się odtoczyć. Aby umieścić koło na piaście, należy podnieść koło zapasowe, zrównać otwory ze śrubami dwustronnymi i nasunąć na nie koło. Jeśli jest to trudne, należy nieznacznie przechylić koło i wyrównać górny otwór w kole z górną śrubą dwustronną. Następnie obracać koło w prawo i w lewo, aż będzie można je nasunąć na pozostałe śruby.
OSTRZEŻENIE Koła oraz kołpaki kół mogą mieć ostre krawędzie. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie, by uniknąć ewentualnych poważnych obrażeń. Przed umieszczeniem koła na miejscu należy upewnić się, że na piaście lub kole nie znajduje się nic, co mogłoby przeszkadzać w dokładnym dopasowaniu koła do piasty (np. błoto, smoła, żwir, itp.).

Jeśli coś takiego istnieje, należy to usunąć. Jeśli powierzchnia mocująca pomiędzy kołem i piastą nie przylega dokładnie, nakrętki koła mogłyby się poluzować i doprowadzić do zgubienia koła. Zgubienie koła może prowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

 1. Aby ponownie zainstalować koło, należy przytrzymać je na śrubach dwustronnych, na śruby nałożyć nakrętki i ręcznie dokręcić. Nakrętki powinny być nakręcone końcami o zwężającej się średnicy skierowanymi do wewnątrz. Obrócić koło by upewnić się, że zostało w pełni osadzone na miejscu, a następnie ponownie ręcznie mocno dokręcić nakrętki.
 2.  Opuścić pojazd na ziemię obracając klucz nasadowy do nakrętek koła w lewo.

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


Następnie umieścić klucz w takim położeniu, jak pokazano na ilustracji i dokręcić nakrętki. Upewnić się, że nasadka w całości obejmuje nakrętkę. Nie należy stawać na uchwycie klucza, ani przedłużać go za pomocą rury. Dokręcić każdą nakrętkę na kole, aż wszystkie będą ciasno dokręcone. Następnie ponownie sprawdzić, czy każda z nakrętek została mocno dokręcona.

Po zmianie koła, jak tylko będzie to możliwe, należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy Kia Motors by dokręcił nakrętki koła do właściwego momentu obrotowego.

Moment dokręcający nakrętki koła: Obręcze stalowe i ze stopów aluminium: 9~11 kg.m (65~79 funto-stóp)

Jeśli dostępne jest urządzenie pomiarowe, należy zdjąć kapturek ochronny wentyla i sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. Jeśli ciśnienie okaże się niższe niż zalecane, należy powoli dojechać do najbliższego warsztatu i uzupełnić powietrze w kołach. Jeśli ciśnienie okaże się zbyt wysokie, należy spuścić nieco powietrza, aż ciśnienie będzie prawidłowe. Zawsze po sprawdzeniu lub wyregulowaniu ciśnienia należy nałożyć kapturek ochronny wentyla na miejsce. Jeśli kapturek ochronny nie zostanie umieszczony na miejscu, opona może tracić ciśnienie. Jeśli kapturek ochronny wentyla zostanie zgubiony, należy go kupić i założyć jak tylko będzie to możliwe.

Po zmianie kół, zawsze należy zabezpieczyć uszkodzone koło na właściwym mu miejscu i umieścić podnośnik wraz z narzędziami na swoim miejscu w pojeździe.

OSTROŻNIE Pojazd posiada metryczne gwinty na śrubach i nakrętkach kół. Podczas zdejmowania koła należy upewnić się, że po zdjęciu koła zamontowane zostaną te same nakrętki - lub, jeśli zachodzi potrzeba ich wymiany, że wykorzystane zostaną nakrętki z takim samym gwintem metrycznym i taką samą konfiguracją skośnych nacięć. Zamontowanie nakrętek o niemetrycznym gwincie na śrubach posiadających gwint metryczny lub na odwrót nie zabezpieczy poprawnie koła na piaście i zniszczy śrubę do tego stopnia, że będzie musiała być wymieniona.

Należy zauważyć, że większość nakrętek kół nie posiada gwintu metrycznego. Należy pamiętać by bardzo uważnie sprawdzać rodzaj gwintu zanim zamienniki nakrętek lub kół zostaną zainstalowane. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia Motors.

 

OSTRZEŻENIE - Śruby dwustronne kół Jeśli śruby zostaną uszkodzone, mogą utracić możliwość utrzymywania koła na miejscu. Może to prowadzić do zgubienia koła, a tym samym do kolizji oraz poważnych obrażeń.

Aby zapobiec grzechotaniu podnośnika, dźwigni podnośnika, klucza nasadowego do nakrętek koła i koła zapasowego kiedy pojazd porusza się, należy je poprawnie umieścić w samochodzie.

OSTRZEŻENIE - Nieodpowiednie ciśnienie w kole zapasowym Po założeniu koła zapasowego, należy jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w ogumieniu. Jeśli zachodzi potrzeba, wyregulować je do określonej wartości. Patrz "Ogumienie i koła" w dziale 9.

Ważne - wykorzystywanie kompaktowego dojazdowego koła zapasowego (jeżeli jest w wyposażeniu)

Pojazd jest wyposażony w kompaktowe dojazdowe koło zapasowe. Takie koło zapasowe zajmuje mniej miejsca niż koło o standardowym rozmiarze. Koło to jest mniejsze niż koło standardowe i jest przeznaczone jedynie do tymczasowego użytku.

OSTROŻNIE
 •  Kiedy wykorzystywane jest kompaktowe dojazdowe koło zapasowe, pojazd należy prowadzić ostrożnie. Przy pierwszej nadarzającej się okazji należy wymienić koło dojazdowe na koło i obręcz o standardowych rozmiarach.
 •  Nie zaleca się jazdy pojazdem, jeśli jednocześnie założonych jest więcej kompaktowych dojazdowych kół zapasowych niż jedno.

 

OSTRZEŻENIE Dojazdowe koło zapasowe służy jedynie do celów awaryjnych. Nie należy jeździć samochodem z tym kołem z prędkościami przekraczającymi 80 km/godz. Aby uniknąć awarii koła dojazdowego prowadzącej do możliwych obrażeń ciała lub śmierci, opona oryginalna powinna być naprawiona i zainstalowana z powrotem możliwie jak najszybciej.

Kompaktowe dojazdowe koło zapasowe powinno być napompowane do uzyskania ciśnienia powietrza o wartości 420 kPa (60 psi).

UWAGA Po założeniu koła zapasowego należy sprawdzić w nim ciśnienie.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, ciśnienie należy wyregulować do określonej wartości.

Kiedy używane jest kompaktowe dojazdowe koło zapasowe, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Wyjmowanie i przechowywanie koła zapasowego

Obrócić nakrętkę skrzydełkową mocującą koło zapasowe w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Mocow ...

Etykieta podnośnika znajdująca się w pojeździe

❈ Faktyczna etykieta podnośnika znajdująca się w pojeździe może się różnić od pokazanej na ilustracji. Aby uzyskać b ...

Categorie