Kia Rio: Ręczne ogrzewanie oraz klimatyzowanie

Kia Rio –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> System automatycznej regulacji klimatu –> Ręczne ogrzewanie oraz klimatyzowanie

System ogrzewania oraz chłodzenia może być sterowany ręcznie, jak również przez wciśnięcie przycisków innych niż przycisk AUTO. W tym przypadku, system działa kolejno zgodnie z kolejnością wybranych przycisków.

Przy wciśnięciu dowolnego przycisku (lub obróceniu dowolnego pokrętła) z wyjątkiem przycisku AUTO podczas pracy automatycznej, funkcje, które nie zostaną wybrane będą sterowane automatycznie.

 1.  Uruchomić silnik.
 2. Ustawić tryb pracy w żądanej pozycji.

  W celu polepszenia skuteczności ogrzewania i chłodzenia;

 1. Ustawić regulację temperatury w żądanej wartości.
 2.  Ustawić sterowanie pobieraniem świeżego powietrza do pozycji pobierania powietrza z zewnątrz (fresh).
 3.  Ustawić regulację obrotów dmuchawy do żądanych obrotów.
 4.  Jeżeli wymagane jest klimatyzowanie powietrza, należy włączyć system klimatyzacji.

W celu przejścia do całkowicie automatycznego sterowania systemem, wcisnąć przycisk AUTO.

Wybór trybu pracy

Wybór trybu pracy


Przycisk wyboru trybu pracy steruje kierunkami nawiewu powietrza przez system przewietrzania.

Kratki nawiewu powietrza są wybierane w następujący sposób:

Wybór trybu pracy


Prosimy zapoznać się z ilustracjami w punkcie "Ręczny system regulacji klimatu".

Poziom podłogi/odmrażania
(A, C, D, E)

Większość nawiewanego powietrza jest kierowana na podłogę oraz do przedniej szyby z niewielką ilością skierowaną do odmrażania bocznych okien.

Poziom nadmuchu na twarz
(B, D)

Nawiew powietrza jest kierowany na górną część tułowia oraz twarz. Dodatkowo w każdym wylocie można regulować kierunek nawiewanego powietrza.

Dwa poziomy (B, D, C, E)


Nawiew powietrza kierowany jest na twarz oraz na podłogę.

Poziom podłogi (C, A, D,
E)

Większość nawiewanego powietrza jest kierowana na podłogę, z niewielką jego ilością skierowaną do odmrażania przedniej szyby oraz bocznych okien.

Tryb odmrażania

Tryb odmrażania


Kiedy wybierzesz tryb MAX odmrażania, automatycznie dokonane zostaną następujące ustawienia systemu;

Aby wyłączyć tryb odmrażania, naciśnij ponownie przycisk trybu lub przycisk odmrażania.

Kratki nawiewu tablicy rozdzielczej

Kratki nawiewu tablicy rozdzielczej


Wylot wentylacyjny można otwierać i zamykać za pomocą poziomego pokrętła regulacji nawiewu. Aby zamknąć otwór wentylacyjny, należy je obracać maksymalnie do dołu. Aby otworzyć otwór wentylacyjny, należy je obrócić w górę do żądnego położenia.

Można również regulować kierunek nawiewanego powietrza z tych kratek, wykorzystując we wskazany sposób dźwignię sterowania nawiewem.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury


Temperaturę można zwiększyć do maksymalnej (HI) poprzez obracanie pokrętła maksymalnie w prawo.

Temperaturę można obniżyć do minimalnej (Lo) poprzez obracanie pokrętła maksymalnie w lewo.

Podczas obracania pokrętła, temperatura będzie rosnąć lub maleć co 0,5C/1F. Po ustawieniu najniższej temperatury, układ klimatyzacji będzie pracował w sposób ciągły.

Konwersja temperatury

Można w następujący sposób przełączyć pomiędzy trybem wyświetlania temperatury ze stopni Celsjusza do stopni Fahrenheita; Wciskając przycisk OFF, należy nacisnąć przycisk AUTO na 4 sekundy lub dłużej.

Wyświetlacz zmieni się ze stopni Celsjusza do Fahrenheita lub odwrotnie.

Po rozładowaniu lub odłączeniu akumulatora, wyświetlacz trybu temperatury będzie ponownie pokazywał skalę Celsjusza.

Sterowanie pobieraniem świeżego powietrza z zewnątrz

Sterowanie pobieraniem świeżego powietrza z zewnątrz


Jest ono wykorzystywane do wybierania pozycji pobierania świeżego powietrza zewnętrznego (fresh) lub pozycji cyrkulacji powietrza wewnątrz w kabinie pasażerskiej.

Aby zmienić pozycję sterowania pobieraniem świeżego powietrza zewnętrznego, należy wcisnąć przycisk sterujący.

Pozycja recyrkulacji powietrza

Gdy zostanie wybrana
pozycja recyrkulacji powietrza, powietrze z kabiny pojazdu będzie przepływało przez układ grzewczy i będzie ogrzewane lub schładzane zależnie od wybranej funkcji.

Pozycja pobierania (świeżego) powietrza z zewnątrz

Gdy zostanie wybrana
pozycja pobierania (świeżego) powietrza z zewnątrz, powietrze napływa do kabiny z zewnątrz i jest ogrzewane lub schładzane zależnie od wybranej funkcji.

UWAGA Stałe używanie ogrzewania w kabinie w trybie recyrkulacji powietrza (bez włączania klimatyzacji) może doprowadzić do zaparowania szyby przedniej i szyb bocznych, a powietrze w kabinie po dłuższym czasie stanie się nieświeże. Ponadto, długotrwałe używanie układu klimatyzacji w trybie recyrkulacji powietrza w kabinie może spowodować nadmierne wysuszenie powietrza w kabinie pasażerskiej pojazdu.

OSTRZEŻENIE
 •  Ciągłe działanie systemu sterowania klimatem w pozycji cyrkulacji powietrza wewnętrznego może doprowadzić do zwiększenia wilgotności wewnątrz pojazdu, co spowoduje zamglenie szkła i przesłoni widoczność.
 •  Nie wolno spać w samochodzie z włączoną klimatyzacją lub ogrzewaniem. Może to spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane spadkiem poziomu tlenu i/lub temperatury ciała.
 •  Ciągłe działanie systemu sterowania klimatem w pozycji cyrkulacji powietrza wewnętrznego może spowodować senność lub ospałość i utratę panowania nad pojazdem.

  Podczas jazdy należy ustawić sterowanie pobieranym powietrzem, na ile jest to możliwe, do pozycji pobierania świeżego powietrza zewnętrznego (fresh).

Regulacja obrotów dmuchawy

Regulacja obrotów dmuchawy


Można ustawić żądaną prędkość obrotową dmuchawy, obracając pokrętło regulacji obrotów dmuchawy.

Im większa prędkość obrotowa dmuchawy, tym więcej powietrza jest dostarczane do wnętrza pojazdu.

Naciśnięcie przycisku OFF wyłącza dmuchawę.

Klimatyzowanie (A/C)

Klimatyzowanie


W celu włączenia systemu klimatyzacji, należy nacisnąć przycisk A/C (Lampka kontrolna będzie się świecić).

W celu wyłączenia systemu klimatyzacji, trzeba ponownie nacisnąć przycisk.

Tryb wyłączenia (OFF)

Tryb wyłączenia


W celu wyłączenia systemu regulacji klimatu, należy nacisnąć przycisk OFF.

Jednakże mogą Państwo nadal obsługiwać przyciski pobierania świeżego powietrza z zewnątrz tak długo, jak długo wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

Automatyczne ogrzewanie oraz klimatyzowanie

Wcisnąć przycisk AUTO. Zostaje to zasygnalizowane ukazaniem AUTO na wyświetlaczu. Tryby pracy, obroty dmuchawy, pobieranie świeżego powietrz ...

Obsługa systemu

Przewietrzanie  Ustawić tryb pracy do pozycji .  Ustawić sterowanie pobieraniem powietrza do pozycji świeżego powietrza zewnętrznego ...

Categorie